h
London Office
Quick Contact

KANCELARIA ADWOKACKA adwokat Miłosz Niećko:  Zapraszam /Poniedziałek – Piątek/ 08:30 – 16:30

k

Zakres Usług

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze – Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami.

Kancelaria adwokata Miłosza Niećko świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie postępowania, zarówno dla osób fizycznych, osób prawnych, jak i podmiotów gospodarczych. Usługi prawne świadczone są we wszystkich dziedzinach prawa, w zależności od potrzeb Klientów. Obszar działalności koncentruje się w szczególności na następujących dziedzinach:

Prawo karne i prawo wykroczeń

udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach karnych jako obrońca podejrzanego, oskarżonego, obwinionego oraz także jako pełnomocnik pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego

pomoc prawna dla osób których dotyczą podejmowane w sprawie czynności (czynności wyjaśniające)

pomoc prawna dla podejrzanego, pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (śledztwo, dochodzenie), sądowym i wykonawczym

sprawy karne o przestępstwa uregulowane w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym oraz przestępstwa pozakodeksowe

sprawy o wykroczenia uregulowane w Kodeksie wykroczeń, Kodeksie karnym skarbowym oraz wykroczenia pozakodeksowe

ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich

sprawy związane z zastosowaniem środków zabezpieczających i środków zapobiegawczych

Prawo karne wykonawcze

udzielanie porad prawnych i konsultacji prawnych, zastępstwo procesowe w sprawach karnych jako obrońca skazanego

pomoc prawna/zastępstwo na posiedzeniach w Zakładzie Karnym/Areszcie Śledczym

sprawy o odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności

sprawy o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności

sprawy o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności

sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie

Prawo cywilne

ochrona dóbr osobistych

dochodzenie odszkodowań

sprawy o zadośćuczynienie

sprawy z zakresu ochrony zdrowia

prawo medyczne m.in. dochodzenie praw w związku z uszczerbkiem na zdrowiu w wyniku błędów medycznych, przymusowe poddawanie leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków alkoholu, zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu

sprawy o zapłatę

sprawy bankowe

prawo prasowe

pomoc dla wierzycieli, dłużników i poszkodowanych

zdarzenia losowe m.in. wypadki komunikacyjne

sprawy o uchylenie się od skutków prawnych wad oświadczenia woli ( stan wyłączający świadome albo swobodne podjęcie decyzji i wyrażenie woli, pozorność, błąd, podstęp, groźba)

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI na każdym etapie sprawy:

Faza przedsądowa - przygotowanie przedsądowego wezwania do zapłaty, negocjacje z dłużnikiem, przygotowanie ugody (uznania długu)

Faza sądowa - wniesienie pozwu w postępowaniu upominawczym, nakazowym i zwykłym, reprezentacja wierzyciela i dłużnika we wszystkich instancjach, sprzeciwy od nakazu zapłaty

Faza egzekucyjna - przygotowanie wniosków w postępowaniu klauzulowym, przygotowanie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, przygotowanie wniosku o umorzenie egzekucji

prawo rzeczowe

ochrona prawa własności, posiadania

sprawy z zakresu prawa sąsiedzkiego (spory sąsiedzkie) m.in. ustalenia jak daleko sięga prawo własności ( sprawy z zakresu rozgraniczenie nieruchomości), sprawy o zakaz zakłócania korzystania z nieruchomości (immisje, zacienienie nieruchomości), sprawy o wydanie spornego przygranicznego pasa gruntu, sprawy o zasiedzenie nieruchomości/ służebności gruntowych (drogi koniecznej)

służebności ( ustanowienie służebności gruntowych (drogi koniecznej, służebności korzystania z infrastruktury, związanych z przekroczeniem granic przy przebudowie), zasiedzenie służebności gruntowych, zmiany sposobu wykonywania służebności, zwolnienie nieruchomości ze służebności, zniesienie służebności, sprawy z zakresu służebności osobistych, dochodzenie wynagrodzenia w związku z ustanowieniem służebności

sprawy o odszkodowanie związane z wywłaszczeniem nieruchomości i budową drogi publicznej (m.in. tzw. Specustawa drogowa)- zasady ogólne prawa cywilnego

pomoc w rozwiązywaniu sporów powstałych na tle zawartych umów lub zdarzeń losowych

sprawy dotyczące roszczeń wynikających z umów przedwstępnych

prawo spadkowe

Prawo rodzinne

sprawy o rozwód

sprawy o separację

sprawy wynikające ze stosunku konkubinatu

sprawy o ustalenie nieistnienia małżeństwa

sprawy o zasądzenie alimentów

sprawy o obniżenie i podwyższenie alimentów

sprawy o uchylenie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego

sprawy o ustalenie i uregulowanie kontaktów z dzieckiem

sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami

sprawy związane z władzą rodzicielską

sprawy o podział majątku wspólnego

Prawo administracyjne

udzielanie porad prawnych

reprezentowanie Klienta przed organami administracji publicznej

sprawy związane z odwołaniem od decyzji organu rentowego: ZUS, KRUS

sprawy o odszkodowanie związane z wywłaszczeniem nieruchomości i budową drogi publicznej (m.in. tzw. Specustawa drogowa) - decyzja administracyjna

zaskarżanie wydanych decyzji do organów wyższej instancji

przygotowywanie skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

przygotowywanie skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

zastępstwo procesowe w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawy m.in. z zakresu.:

prawa budowlanego

prawa farmaceutycznego

ustawy o gospodarce nieruchomościami

ustawy o pomocy społecznej

ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

ustawy o ochronie środowiska

Prawo gospodarcze

sprawy związane z obsługą firm i podmiotów gospodarczych

reprezentacja przedsiębiorcy w Sądzie - sprawy gospodarcze

dochodzenie i windykacja należności

stała miesięczna obsługa prawna

Zapraszam do Współpracy

Napisz lub Zadzwoń do Mnie